left-arrow
Alla inlägg

Vikten av korrekt anpassning av EU:s taxonomi

Celsia Team
March 15, 2023
3
 min läsa

Hållbarhet har blivit en viktig faktor för företag, investerare och beslutsfattare runt om i världen. År 2020 utvecklade EU en taxonomi; en klassificeringsram för att bedöma hållbarheten i ekonomisk verksamhet baserat på deras miljömässiga och sociala effekter. EU:s taxonomi ger ett standardiserat tillvägagångssätt för att identifiera och kategorisera ekonomiska aktiviteter som bidrar till miljömål och stöder hållbar tillväxt. Från och med januari 2023 är det obligatoriskt för berättigade företag att avslöja sin anpassning till EU:s taxonomi.

I den här bloggen kommer vi att täcka vad skillnaden är mellan att uppskatta EU-taxonomianpassning och exakt beräkna den. Vi kommer också att förklara varför det är viktigt att basera dina upplysningar på exakta beräkningar snarare än uppskattningar.

Vad är EU-taxonomianpassning?

EU:s taxonomianpassning är ett mått på hur hållbar en ekonomisk verksamhet är, baserat på dess miljömässiga och sociala effekter. Anpassningen beräknas genom att en ekonomisk verksamhet bedöms mot en uppsättning kriterier. Anpassningen uttrycks i procent, med ett högre värde som indikerar en högre grad av anpassning till EU:s taxonomi.

Vad är en uppskattad EU-taxonomianpassning?

Beräknad EU-taxonomianpassning beräknas med hjälp av ungefärliga data. Detta tillvägagångssätt används vanligtvis när det saknas exakta eller verifierade data, eller när det finns begränsningar i datainsamling eller mätning. Den uppskattade anpassningen beräknas med hjälp av tillgängliga data, antaganden och modelleringstekniker. Till exempel kan ett företag uppskatta sina växthusgasutsläpp baserat på sin energiförbrukning och utsläppsfaktorer, eller en investerare kan uppskatta den sociala effekten av en ekonomisk verksamhet baserat på proxyindikatorer, såsom personalomsättning eller samhällsengagemang.

Vad är en exakt EU-taxonomianpassning?

Noggrann EU-taxonomianpassning beräknas med hjälp av fullständiga och korrekta data. Detta tillvägagångssätt används vanligtvis när det finns tillräckliga och tillförlitliga uppgifter tillgängliga för att bedöma de miljömässiga och sociala effekterna av en ekonomisk verksamhet. Den exakta anpassningen beräknas med hjälp av exakta och verifierade data som återspeglar den ekonomiska verksamhetens faktiska miljömässiga och sociala effekter. Ett företag kan till exempel mäta sina växthusgasutsläpp direkt med hjälp av mätnings- eller sensorteknik, eller en investerare kan använda enkätdata för att mäta den sociala effekten av en ekonomisk verksamhet på intressenter, till exempel anställda eller lokala samhällen.

Varför är skillnaden mellan uppskattad och exakt bestämd EU-taxonomianpassning viktig?

Skillnaden mellan uppskattad och korrekt EU-taxonomianpassning är viktig eftersom den påverkar resultatets tillförlitlighet och giltighet. Ett uppskattat resultat för anpassning av EU:s taxonomi kan vara användbart för företag och investerare för att få en allmän uppfattning om hållbarheten i en ekonomisk verksamhet, men det kommer inte att vara lika tillförlitligt eller exakt som den exakta anpassningen av EU:s taxonomi. Detta beror på att uppskattad anpassning baseras på antaganden och modelleringstekniker som kanske inte helt återspeglar den faktiska miljömässiga och sociala effekten av den ekonomiska aktiviteten. Som ett resultat av detta kan en uppskattad anpassning överskatta eller underskatta hållbarheten hos en ekonomisk verksamhet, vilket kan leda till felaktiga beslut eller vilseledande information.

Å andra sidan ger en exakt beräknad anpassning av EU:s taxonomi en mer exakt och tillförlitlig bedömning av en ekonomisk verksamhets hållbarhet. Detta beror på att anpassningen baseras på data som återspeglar den ekonomiska verksamhetens faktiska miljömässiga och sociala effekter. En exakt anpassning kan ge företag och investerare större förtroende för deras besluts- och rapporteringsprocesser, samt möjliggöra mer exakta jämförelser mellan olika ekonomiska aktiviteter.

Hur kan Celsia hjälpa

EU:s taxonomi tillhandahåller en standardiserad ram för bedömning av den ekonomiska verksamhetens hållbarhet baserat på deras miljömässiga och sociala konsekvenser. Det finns dock olika sätt att beräkna anpassningen av EU:s taxonomi, inklusive uppskattning och korrekt beräkning. Medan uppskattade poäng kan ge en allmän uppfattning om hållbarheten i en ekonomisk verksamhet, ger exakt beräknad anpassning en mer exakt och tillförlitlig bedömning baserad på faktiska data. Celsias Programvara för rapportering av taxonomi i EU är speciellt utformad för att möta alla dina behov av hållbarhetsbedömning. Våra experter har över 25 års erfarenhet av hållbarhet och är redo att hjälpa dig att komma igång både med att förstå lagkrav som gäller för dig och tekniska förberedelser som säkerställer att du använder Celsia till sin fulla potential.

Klick här för att få en uppskattad poäng gratis med vårt verktyg, eller skriv till oss på contact@celsia.io idag!

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.