EU:s Taxonomi Sammanfattning

__wf_reserverad_ärva

Hållbarhets- eller ekonomiteamen i våra företag måste redan följa många lagar. EU:s taxonomi är ytterligare en. Låt oss vara ärliga med hur svårt det är att följa och vara uppdaterad med all lagstiftning. Det är särskilt utmanande när lagen är i sin linda och föremål för kontinuerlig översyn och förändringar.

Vi har sammanställt denna omfattande sammanfattning av EU:s gröna taxonomi för att ge dig en översikt över EU:s taxonomi, varför den finns och hur du kan dra nytta av den. Låt oss dyka in.

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som innehåller en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Det är en del av EU:s plan för att öka antalet hållbara investeringar och genomföra den europeiska gröna affären. Den innehåller tekniska kriterier som måste uppfyllas för att en verksamhet ska betraktas som hållbar.

EU-taxonomi Sammanfattning

Under 2019 presenterade EU den gröna affären, en uppsättning politiska initiativ som syftar till att uppnå flera miljömål, bland annat ett klimatneutralt Europa till 2050. För att ta itu med utmaningarna med greenwashing, utan en gemensam definition av en hållbar investering och med bristen på hållbarhetsöverväganden i investeringsbesluten, lade EU fram handlingsplanen för hållbar finansiering. Planen innehöll tio åtgärder inom tre kategorier:

  • Omdirigering av kapitalflöden till hållbar verksamhet
  • Hållbarhet som en del av riskbedömningen
  • Hållbarhet ingår i företagets rapportering

Som ett led i att styra om kapitalflödena till hållbar verksamhet har EU beslutat att införa ett klassificeringssystem, en EU-"taxonomi" för hållbar verksamhet, med kriterier för när den kan definieras som hållbar. Om din affärsverksamhet finns med i taxonomin och du uppfyller alla kriterier, anses de intäkter, kapitalutgifter och driftskostnader som är förknippade med den verksamheten vara "taxonomianpassade".

EU arbetar med sex miljömål, där en verksamhet måste:

  1. Bidra väsentligt till minst ett mål.
  2. Inte göra någon betydande skada på de fem andra målen.
  3. Överensstämmer med minimikraven för sociala skyddsåtgärder.

Den 21 april 2021 offentliggjorde EU en reviderad version av de kriterier som lanserades första gången 2020, baserad på synpunkter från EU-länderna. Denna version tog främst upp klimatförändringar och antogs formellt den 4 juni 2021. Kriterier som rör de andra miljöaspekterna i taxonomin kommer - från och med augusti 2021 - inom kort.

Som tidigare nämnts är en uppsättning politiska initiativ från Europeiska kommissionen som gör det möjligt för EU att bli klimatneutralt till 2050.

År 2021 antog kommissionen en rad lagstiftningsförslag där den redogör för hur den avser att uppnå klimatneutralitet och fastställer ett mål om en nettominskning av växthusgasutsläppen med minst 55 % till 2030.

Huvudsyftet med EU:s Green Deal är att göra det möjligt för Europa att bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050. Detta skulle leda till en renare miljö, mer prisvärd energi, mindre förorenande transporter, skapande av arbetstillfällen och förbättrad livskvalitet.

Europeiska kommissionen hävdar att Green Deal kommer att "omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi" genom att garantera att det inte sker några nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, att den ekonomiska tillväxten är frikopplad från resursanvändning och att ingen person eller plats lämnas utanför. Detta motsvarar hållbarhetens tre huvudpelare, som omfattar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom

De politikområden som behandlas är klimat, energi, jordbruk, industri, miljö och hav, transport, hållbar finansiering, regional utveckling samt forskning och innovation.

Taxonomin är ett initiativ från Europeiska unionen. Dess ramar fastställs i en förordning från Europeiska kommissionen. De tekniska urvalskriterierna och ytterligare regler börjar i delegerade akter. Taxonomin är en del av Green Deal och är utformad för att hjälpa EU att uppfylla viktiga klimatmål för 2030 och 2050.

Plattformen för hållbar finansiering är en permanent expertgrupp inom Europeiska kommissionen som inrättats som en del av taxonomiförordningen. Plattformen består av världsledande hållbarhets- och branschexperter som representerar en rad olika intressenter. Detta inkluderar finansmarknadsaktörer, industrin, det civila samhället och den akademiska världen.

Kommissionen samråder med plattformen innan den antar delegerade akter om tekniska urvalskriterier. Plattformen spelar en viktig roll när det gäller att ge råd och utveckla tekniska screeningkriterier genom att ge tekniskt och vetenskapligt material till kommissionen, som senare bör ha en överenskommelse om framtida förfaranden.

Hur fungerar EU:s taxonomi?

EU utvecklade taxonomin för att tillhandahålla väldefinierade, harmoniserade kriterier för när ekonomisk verksamhet kan anses vara hållbar. Den innehåller robusta, vetenskapligt baserade tekniska screeningkriterier som verksamheter måste uppfylla för att betraktas som gröna.

Taxonomins främsta syfte är att styra om kapitalflödena till mer hållbara affärsverksamheter. EU tog initiativet till den efter att ha konstaterat en allmän brist på hållbarhetshänsyn i investeringsbeslut och behovet av en gemensam standard för att bedöma investeringarnas hållbarhet.

Genom att tillhandahålla denna gemensamma standard syftar taxonomin till att skapa säkerhet för investerare, förhindra greenwashing, hjälpa företag att bli mer klimatvänliga, mildra marknadsfragmenteringen och hjälpa investerare att jämföra investeringar i olika medlemsstater. Detta kommer att bidra till att styra investeringarna dit de bäst behövs. Genom att styra investeringar mot hållbara projekt och verksamheter i hela EU bör taxonomin bidra till att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och 2050. Med EU-taxonomin kan vi till exempel svara på frågan: ? Läs mer om detta i bloggen.

Ramverket för EU:s taxonomi fastställs i en EU-förordning (2020/852) som kommer att gälla för alla EU:s medlemsstater. I förordning 2020/852 anges de viktigaste målen för taxonomin och hur den ska fungera i praktiken.

Taxonomin har också flera delegerade akter som innehåller mer detaljerade bestämmelser på vissa områden. I den delegerade akten för klimatfrågor finns till exempel en förteckning över ekonomiska verksamheter som är berättigade till stöd för taxonomins mål för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Detta omfattar tekniska kriterier som måste uppfyllas för att en verksamhet ska anses vara hållbar.

Företagen kommer att behöva bedöma hur deras verksamhet presterar i förhållande till taxonomikriterierna och offentliggöra dessa resultat. I vår blogg kan du läsa mer om vad företagen ska rapportera och hur det går till att uppfylla kraven och anpassa taxonomin till EU.

EU:s taxonomi är inte den enda taxonomi för hållbar finansiering som har utvecklats globalt. Andra länder och ländergrupper har också börjat arbeta med taxonomier för hållbar finansiering. EU ser ut att bli en av de största och mest ambitiösa. Forskning pågår för att på bästa sätt anpassa dessa globala taxonomier till varandra och undvika överlappning eller förvirring.

Hur kommer EU:s taxonomi att påverka mitt företag?

Med andra ord, vad betyder EU:s taxonomi i näringslivet?
Från och med den 1 januari 2023 måste alla stora företag rapportera sin taxonomi, tillsammans med relevant information som kan hjälpa investerare att bedöma deras ESG-resultat. I detta avseende definierar EU alla stora företag som företag som är

inte små och medelstora företag (små och medelstora företag är företag med färre än 500 anställda och med en balansräkning på mindre än 43 miljoner euro eller en omsättning på mindre än 50 miljoner euro). Små och medelstora företag som är börsnoterade är också skyldiga att rapportera.

Små och medelstora företag kan rapportera på frivillig basis, men kommer att påverkas av EU:s kommande direktiv om hållbarhetsrapportering för företag. Enligt direktivet kommer alla stora företag (>250 anställda) och alla börsnoterade företag (utom börsnoterade mikroföretag) att vara skyldiga att rapportera om sina hållbarhetsresultat i enlighet med taxonomin.

Investeringsfonderna måste också rapportera om anpassningen av taxonomin och måste samla in de uppgifter som krävs för att bedöma graden av anpassning av taxonomin eller bedöma portföljföretagen själva.

Slutsatsen är: Om du är ett stort företag måste du rapportera. Om du har en investeringsfond som ägare bör du också rapportera, eftersom investeringsfonden ändå kommer att begära relevanta uppgifter från dig.

Hur kommer EU:s taxonomi att påverka små företag?

EU:s taxonomipoängsättning för små företag kan ha en positiv inverkan på företagets resultat.

Enligt EU:s direktiv om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella sektorn, som träder i kraft 2021, måste bankerna bedöma sina gäldenärers hållbarhetsprestanda.

(I och med det nya förslaget till direktiv om hållbarhetsrapportering för företag föreslår EU också att det ska utarbetas separata, proportionella standarder för små och medelstora företag, så vi förväntar oss att även små och medelstora företag snart kommer att åläggas att rapportera i viss utsträckning.)

Sammanfattningsvis: Rapportering om graden av anpassning till taxonomin är ett proaktivt steg mot dina intressenter - särskilt dina investerare och fordringsägare - och kan sänka din kapitalkostnad.

Vilka är fördelarna med taxonomi för mitt företag?

Målet med taxonomin är att tillhandahålla en tydlig ram för att bedöma hållbarhetsnivån i den egna affärsverksamheten. På så sätt ger taxonomin en entydig poäng som man kan förbättra utifrån.

En hög taxonomipoäng kan sänka din kapitalkostnad. Taxonomipoängen i bankernas och de institutionella investerarnas portföljer påverkar deras lånekostnader, och de flesta banker erbjuder redan lägre räntor till företag som bedriver en mer hållbar verksamhet.  

Företag som omfattas av CSRD kommer att vara skyldiga att offentliggöra huruvida de har taxonomianpassad verksamhet eller inte till finansmarknaderna. Investerare kommer att kunna få tillgång till denna information och använda den för att fatta investeringsbeslut i enlighet med detta. Företag med taxonomianpassad verksamhet kommer att gynnas av institutionella investerare, privatinvesterare och banker som är intresserade av gröna investeringar, eftersom taxonomin kommer att tillhandahålla en harmoniserad "guldstandard" för hållbar verksamhet. EU:s taxonomi för hållbara investeringar kan därför vara ett verktyg för att identifiera verkligt hållbara företag.

Taxonomiförordningen, SFDR, CSRD och andra pågående politiska initiativ, t.ex. EU:s miljömärke för finansiella produkter för privatpersoner och mindre företag och EU:s standard för gröna obligationer, kommer att se till att verksamheter som är anpassade till taxonomin är synliga och erkända i investeringsbeslut.

EU:s taxonomi förklarad. Vilka branscher omfattas av EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi omfattar många branscher i tre delegerade akter. Taxonomin omfattar tekniska screeningkriterier för skogsbruk, miljöskydd och miljöåterställning, tillverkning, energi, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och sanering, transport, byggnads- och fastighetsverksamhet, information och kommunikation, finans- och försäkringsverksamhet, utbildning, hälsovård och sociala tjänster, konst, underhållning och rekreation, jordbruk, fiske, byggnads- och anläggningsarbeten, hantering av katastrofrisker och turism.

Mer information om de branscher och specifika verksamheter som för närvarande omfattas av taxonomin finns här.

Antagandet av den delegerade miljöakten, som väntas senare i vår, kommer att utvidga omfattningen av de stödberättigade ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin.

Hur rapporterar jag om anpassning till taxonomin?

För att rapportera graden av anpassning till taxonomin bör du:

Granska ditt företags aktiviteter mot aktiviteter i taxonomin.
Kartlägga relevanta direktiv och standarder som det hänvisas till i kriterierna per verksamhet.
Tolka det insamlade materialet för att förstå innebörden.
Skapa en ram för att utvärdera din verksamhet mot kriterierna.
Genomföra bedömningen

Medan 5) bör genomföras kontinuerligt eller åtminstone årligen, bör 1-4) genomföras vid behov - det vill säga när det sker uppdateringar av antingen taxonomin eller av direktiven och standarderna i referenserna.

Som företag är kravet att offentliggöra information "i den utsträckning som krävs för att förstå utvecklingen, resultatet, ställningen och effekterna av företagets verksamhet", enligt förordningen. Detta innebär att ett företags verksamhet ska redovisas med en detaljnivå som bryter ner och visar specifikt var företaget uppnår hållbarhetsmålen, var brister kan förekomma och var företaget kan göra potentiella förbättringar.

Hur kan Celsia hjälpa till?

Vi vet att ni kanske inte har personal som kan hålla sig uppdaterad om den senaste ESG-lagstiftningen, med kapacitet att utveckla och upprepa rapporteringsramar i linje med taxonomin. Vi anser att det är mer effektivt om vi tar hand om den delen och delar upp kostnaden mellan alla våra kunder. EU:s taxonomi är inte perfekt, men den har tydliga kriterier som är väl lämpade för ett standardiserat verktyg.

Istället för att anlita externa parter för att bedöma din verksamhet mot taxonomikriterierna ger vi dig verktyget för att göra det själv. Från listan ovan tar vi hand om 1-4 och hjälper dig att göra 5 själv.

Vi hoppas att denna sammanfattning av EU:s taxonomiförordning var tydlig och att de viktigaste slutsatserna kommer att vara till nytta.

Källa: EU:s officiella webbplats