left-arrow
Alla inlägg

Steg för att skapa en EU-taxonomirapport: komplett guide med exempel

Celsia-laget
February 9, 2023
7
 min läsa

Undrar du hur man skapar en EU-taxonomirapport? Leta inte längre, den här guiden för att göra en europeisk taxonomirapport som uppfyller EU:s standarder för hållbar finansiering kommer att leda dig genom de rätta stegen att följa. Den innehåller också några exempel på EU-taxonomirapporter för att illustrera processen.

EU:s taxonomi är ett hett ämne inom finansområdet, och rapportering om den blir allt mer relevant. Det kan inte bara visa ett företags engagemang för ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder, men det hjälper också till att identifiera möjligheter för att förbättra miljömässiga och sociala prestanda. Dessutom ger EU:s taxonomi en gemensam ram för företag att använda när de rapporterar om sin hållbara verksamhet, vilket kan göra det lättare för investerare och andra intressenter att förstå och jämföra sina resultat.

Överensstämmelse med EU-taxonomiförordningens rapporteringskrav är obligatoriskt för stora företag av allmänt intresse, men är också inställd på att ge fördelar för andra företag som vill rapportera frivilligt. Den här guiden ger dig en djupare förståelse för hur du skriver en EU-taxonomirapport och ger dig den kunskap du behöver för att ligga steget före. Så oavsett om du är ett företag som vill visa ditt engagemang för ansvarsfulla, hållbara metoder, uppfylla informationskraven eller bara undrar vad en taxonomirapport ska innehålla, är den här guiden för dig. Fortsätt läsa för att lära dig hur du gör en EU-taxonomirapport som uppfyller kraven och sätter ditt företag på rätt spår.

Varför behöver du skriva en EU-taxonomirapport?

EU:s taxonomi för hållbar finansiering är ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Företag kan välja att göra EU-taxonomirapportering av olika skäl, inklusive:

Förbättrad transparens

Genom att rapportera enligt EU:s taxonomi för hållbar finansiering kan organisationer visa sitt engagemang för hållbarhet och tillhandahålla tydlig och jämförbar information om sina miljömässigt hållbara aktiviteter och investeringar.

Överensstämmelse

Stora (> 500 anställda) företag av allmänt intresse eller moderbolag till koncerner som uppfyller dessa krav på konsoliderad basis är skyldiga att lämna information om sina miljömässiga och sociala resultat enligt taxonomin.

Påtryckningar från intressenter

Aktieägare, kunder, anställda och andra intressenter är alltmer intresserade av att förstå ett företags hållbarhetsresultat och kan förvänta sig att företag tillhandahåller denna information.

Rykte och varumärke

Företag som kan visa sitt engagemang för hållbarhet kan kanske förbättra sitt rykte och varumärke, vilket kan hjälpa till att locka och behålla kunder och anställda.

Förbättrat beslutsfattande

Hållbarhetsbedömning och rapportering kan hjälpa företag att identifiera och hantera risker och möjligheter relaterade till miljö- och sociala frågor, vilket kan förbättra deras långsiktiga resultat.

Benchmarking

Taxonomin hjälper investerare och andra intressenter att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Konkurrensfördel

Företag som är transparenta om sina hållbarhetsprestanda kan få en konkurrensfördel genom att skilja sig från sina konkurrenter.

Bättre riskhantering

Genom att överväga miljö-, social- och styrningsrisker (ESG) kan organisationer identifiera potentiella risker och möjligheter och vidta åtgärder för att mildra dem och dra nytta av dem.

Läs vår blogg för att få en överblick över Tidslinje för EU:s taxonomi för rapportering.

Steg för att skapa en EU-taxonomirapport med ett exempel

Samla in och förbereda uppgifter som behövs för rapporten

Steg 1: Samla in data på en detaljerad nivå. Samla in data om företagets aktiviteter, tillgångar och finansiell information, inklusive omsättning, kapitalutgifter (CapEx) och driftskostnader (OpEx).

Steg 2: Beräkna taxonomipoängen. Använd de insamlade uppgifterna för att beräkna företagets taxonomipoäng, vilket återspeglar dess anpassningsnivå till EU-taxonomins miljömål.

Steg 3: Utvärdera de sociala minimikraven. För att dess verksamhet ska anpassas till taxonomin måste ett företag följa taxonomins minimikrav på sociala skyddsåtgärder och rapportera om hur de har bedömt de sociala minimikraven på företagsnivå.

Steg 4: Bestäm andelen av företagets verksamhet som är stödberättigande och anpassad till EU:s taxonomi.

Steg 5: Beräkna andelen av företagets CapEx, OpEx och omsättning som är berättigad och anpassad till EU:s taxonomi. KPI:erna bör tillhandahållas på det enskilda företagets nivå om företaget endast upprättar enskilda icke-finansiella rapporter eller på den koncernnivå där företaget upprättar icke-finansiella koncernredovisningar.

Steg 6Använd de mallar som tillhandahålls av EU i bilaga II till den delegerade akten om upplysningar för att rapportera om företagets nyckelindikatorer, verksamheter, stödberättigande aktiviteter, anpassade verksamheter, icke-stödberättigande verksamhet och stödberättigande men alliansfria verksamheter. Detta inkluderar också andelen övergångs- och möjliggörande aktiviteter. Det finns tre mallar: en för omsättning, en för CapEx och en för OpEx. Rapporteringsperioden kommer att använda uppgifter för föregående räkenskapsår (dvs. rapportering av uppgifter för 2022 i 2023-rapporten).

Steg 7: Inkludera information om föregående årsrapporteringsperiod. Från och med 2023 bör företagen också inkludera information om föregående årsredovisningsperiod.

Steg 8KPI:erna ska rapporteras i samma valuta som bolagets årsredovisning.

Anm.: KPI:erna bör endast omfatta målen för begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar (de verksamheter som omfattas av den delegerade klimatakten) fram till tolv månader efter dagen för tillämpning av de delegerade förordningar som innehåller de tekniska granskningskriterierna för de övriga miljömålen (dvs. den delegerade miljöakten). Om företaget väljer att rapportera om EDA-aktiviteter innan det är skyldigt att rapportera, bör dessa tydligt markeras som frivillig rapportering och en förklaring till varför dessa aktiviteter ingår bör tillhandahållas.

Vad som ska inkluderas i EU:s taxonomirapport

Steg 9Rapporten ska innehålla information om EU:s taxonomi och varför den är relevant för företaget, inklusive om rapporteringen är obligatorisk eller frivillig, eller om företaget rapporterar som en koncern.

Steg 10Rapporten ska innehålla information om den metod som använts för att utföra taxonomibedömningen (t.ex. hur företaget har strukturerats i verksamheter/tillgångar, hur finansiella data har tilldelats varje aktivitet, hur aktiviteter har valts). Om en programvara eller en tredje part har använts för att utföra bedömningen bör deras metod beskrivas.

Steg 11Rapporten ska innehålla information om de redovisningsprinciper som företaget använder, till exempel om företaget använder IFRS eller nationella redovisningsprinciper, och hur taxonomidefinitionerna av nyckeltal har beaktats. När det gäller omsättning och investeringar bör icke-finansiella företag inkludera hänvisningar till relaterade poster i de icke-finansiella rapporterna.

Steg 12Inkludera information om överensstämmelse med EU:s taxonomiförordning (EU) 2020/852 och dess delegerade akter. Rapporten bör innehålla information om hur företaget har bedömt efterlevnaden av taxonomikriterierna för utvalda verksamheter och tillhörande tekniska granskningskriterier som ingår i de delegerade akterna. Detta bör inkludera alla antaganden som gjorts om kriterierna.

Steg 13Inkludera mallarna i bilaga II till den delegerade akten om upplysningar.

Steg 14Exempel på EU-taxonomirapportering, som bör förklara hur företaget har undvikit dubbelräkning i fördelningen av omsättning, CapEx och OpEx KPI över ekonomiska verksamheter.

Steg 15Inkludera kontextuell information om nyckeltal, t.ex. en kvantitativ uppdelning av täljaren för att illustrera de viktigaste drivkrafterna bakom förändringar i nyckeltal under rapporteringsperioden, information om beloppen relaterade till taxonomianpassad verksamhet som bedrivs för icke-finansiella företags egen interna konsumtion, nyckelinformation om CapEx-planen.

Steg 16: (Valfritt) Inkludera grafik eller en förenklad tabell. Rapporten kan innehålla grafik eller en förenklad tabell som visar nivån på stödberättigande och anpassning för företagets verksamhet, utöver EU-tabellerna.

Steg 17Om en revision har genomförts bör rapporten innehålla information om graden av säkerhet och vem som utförde den.

Utmaningar du kan möta när du skapar en EU-taxonomirapport

Nu befinner vi oss i det skede där rapportering om europeisk taxonomi antingen är obligatorisk eller nödvändig för att locka investerarnas uppmärksamhet. Att skapa en EU-rapport kan vara en utmanande och tidskrävande uppgift, men det är en viktig del av att göra affärer i Europeiska unionen. I det här avsnittet kommer vi att diskutera några av de vanligaste utmaningarna med att skapa en europeisk taxonomirapport som företag kan möta.

Begränsade resurser, tids- och budgetbegränsningar

Att skapa en EU-taxonomirapport kan vara en tidskrävande och komplex process, och en av de vanligaste utmaningarna som företag står inför när de skapar en EU-taxonomirapport är begränsade resurser. Företag kan möta tids- och budgetbegränsningar som gör det svårt att slutföra rapporten i tid och inom budget. Detta kan innefatta brist på personal eller sakkunskap för att samla in och analysera nödvändiga uppgifter och för att sammanställa rapporten. För att lösa denna utmaning kan företag lägga ut processen för att skapa rapporter till en tredjepartskonsult som har nödvändig expertis och resurser. Företag kan också investera i mjukvara som hjälper till med datainsamlings- och analysprocessen, vilket kan spara tid genom att effektivisera rapporteringsprocessen och bygga intern kompetens kring hållbarhetsrapportering.

Ändra efterlevnadskrav

En annan vanlig utmaning som företag kan möta när de skapar en EU-taxonomirapport är att se till att de senaste reglerna och kraven som fastställts av EU följs. Taxonomin är ett ganska nytt ramverk och kommer att uppdateras och utvecklas snabbt. Företag bör regelbundet granska sina rapporter och processer för att säkerställa att de överensstämmer med eventuella ändringar i regelverket. För att förenkla detta kan företag arbeta med experter som är bekanta med EU-regler och EU-taxonomi och kan ge vägledning om hur kraven uppfylls.

Datakvalitet

Att säkerställa kvaliteten på de data som används i rapporten är också en utmaning som företag kan möta. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till felaktiga slutsatser och kan skada företagets rykte. För att lösa denna utmaning bör företag fastställa tydliga rutiner för datainsamling, verifiering och validering. Dessutom bör företag investera i verktyg för datahantering och analys som kan hjälpa till att identifiera och korrigera fel.

Gör det själv eller delegera: vad är bättre?

Förutom de traditionella alternativen att göra det själv eller delegera till proffs, kan företag också överväga att använda mjukvara som Celsias Programvara för rapportering av taxonomi i EU att hjälpa till med skapandet av EU-taxonomirapporter. Detta kan ge en balans mellan kostnadseffektiviteten att göra det själv och noggrannheten i att delegera till proffs. Celsias mjukvarulösningar kan automatisera datainsamlings- och analysprocessen, vilket gör det enklare och effektivare för företag att uppfylla EU:s taxonomirapporteringskrav.

Celsias mjukvarulösning kan också ge skalbarhet för företag att växa och utöka sina rapporteringsbehov. Det kan också spara kostnader på lång sikt eftersom det eliminerar behovet av att anställa eller outsourca proffs för att göra rapporteringen. Det är fortfarande viktigt att ha en god förståelse för EU:s taxonomirapporteringskrav.

Slutsats

I slutändan kommer beslutet om att göra det själv eller delegera att bero på företagets specifika behov och resurser. Det är viktigt att väga kostnads-nyttan för båda alternativen och överväga de potentiella riskerna och fördelarna med var och en. Innan du fattar ett beslut är det också en bra idé att rådgöra med experter på området för att få en bättre förståelse för kraven och tips för att skriva en EU-taxonomirapport.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.