left-arrow
Alla inlägg

Delegerad miljöakt för att utvidga tillämpningsområdet för EU:s taxonomi

Celsia-laget
April 28, 2022
2
 min läsa

EU:s taxonomiförordning publicerades och trädde i kraft 2020. Det fastställer de villkor som en ekonomisk verksamhet måste uppfylla för att anses vara hållbar. För att erkännas som grön måste den ekonomiska verksamheten i betydande utsträckning bidra till åtminstone ett av EU:s klimat- och miljömål, samtidigt som de inte skadar de andra i någon större utsträckning, samtidigt som de sociala minimikraven uppfylls. Från och med januari 2023 måste företag rapportera sin taxonomipoäng. Här förklarar vi taxonomiförordningarna och de delegerade akter som är relaterade till den.

EU:s taxonomiförordning

EU:s taxonomiförordning fastställer sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergången till en cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

EU-taxonomi Delegerade akter

EU planerar att tillhandahålla konsekventa, objektiva kriterier för hur en verksamhet kan bidra väsentligt till ett av dessa mål genom att offentliggöra tekniska granskningskriterier för stödberättigande verksamhet i delegerade akter. Det finns för närvarande två rättsakter antagna och en i ett utkast när det gäller tekniska granskningskriterier. Det kommer sannolikt att finnas ytterligare delegerade akter i framtiden eller ytterligare aktiviteter läggas till de befintliga.

Den delegerade klimatakten

Den delegerade klimatakten omfattar tekniska granskningskriterier som kan bidra väsentligt till begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Denna lag fokuserar på den ekonomiska verksamheten inom sektorer som är mest relevanta för klimatneutralitet och anpassning till klimatförändringar, inklusive energi, tillverkning, transport, och byggnader.

Den delegerade miljöakten

Inom EU:s taxonomi har rapporterna om delegerad miljöakt publicerats av plattformen för hållbar finansiering, men ännu inte av EU-kommissionen. Denna lag kommer att omfatta alla verksamheter som kan ge ett betydande bidrag inom de övriga fyra miljömålen. Nästa steg är att kommissionen lägger fram ett första utkast till delegerad akt, som förväntas slutföras i år.

Kompletterande delegerad klimatakt


Som en del av EU:s taxonomi lägger den kompletterande delegerade klimatakten till ytterligare aktiviteter från energisektorn, särskilt specifik kärn- och gasenergiverksamhet. Lagen gäller från och med den 1 januari 2023. Dessutom införs också särskilda informationskrav för företag relaterade till deras verksamhet inom gas- och kärnenergisektorerna, vilket påskyndar övergången till en klimatneutral framtid.

Vem är den delegerade miljölagen till för?

Även om den delegerade miljöakten är i ett utkast ser den ut att föra in ett antal nya verksamheter och branscher inom taxonomins räckvidd. Lagen innebär nya verksamheter som design, tillverkning, återtillverkning och återförsäljning av möbler, tillverkning av livsmedel, djur- och växtodling, anläggningsteknik, tillhandahållande av reparationstjänster, tillverkning av kläder och skor samt återvinning och avfallshantering.

EU har uppskattat att taxonomikriterierna genom den delegerade klimatakten redan täcker den ekonomiska verksamheten i ungefär 40% av de börsnoterade företagen. Med införandet av den delegerade miljölagen verkar antalet företag som kommer att ha stödberättigande verksamhet bli mycket högre.

Utmaningar med miljödelegerad lag för ditt företag?

Genomförandet av delegerade miljöakter kan innebära betydande utmaningar för företagen. Dessa lagar är utformade för att reglera och minska företagens miljöpåverkan, men de kräver betydande förändringar i verksamhet och processer, vilket kan vara svårt att genomföra. Här är några utmaningar som ditt företag kan möta när det gäller att följa delegerade miljöakter:

 1. Ökade kostnader för efterlevnad: Genomförandet av delegerade miljöakter kräver att företag investerar i ny teknik, utrustning och processer för att minska sin miljöpåverkan. Dessa förändringar kan vara kostsamma, och mindre företag kan kämpa för att ha råd med nödvändiga uppgraderingar.
 2. Förändringar i operativa processer: Företag kan behöva omvärdera och ändra sina operativa processer för att följa delegerade miljöakter. Detta kan innebära att man ändrar hur de hämtar material, hanterar avfall eller producerar varor och tjänster, vilket kan vara tidskrävande och störande för den nuvarande verksamheten.
 3. Brist på expertis: Miljöbestämmelser kan vara komplexa, och företag kan sakna expertis för att navigera i dessa krav effektivt. Detta kan leda till kostsamma misstag och förseningar i efterlevnaden.
 4. Konkurrens: Företag som följer delegerade miljöakter kan möta ökad konkurrens från de som inte gör det. Företag som inte investerar i hållbara metoder kan ha lägre kostnader, vilket kan göra dem mer konkurrenskraftiga på marknaden.
 5. Allmänhetens uppfattning: I dagens samhälle är konsumenterna alltmer bekymrade över miljöpåverkan av de produkter och tjänster de köper. Underlåtenhet att följa delegerade miljöakter kan skada ett företags rykte och leda till förlust av kunder.

Överlag kan genomförandet av delegerade miljöakter vara utmanande för företag av alla storlekar. Det är dock viktigt att inse att efterlevnad av dessa regler inte bara är bra för miljön utan också för ditt företags långsiktiga framgång. Genom att investera i hållbara metoder kan du minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra ditt rykte på marknaden.

Betrakta vårt företag som din betrodda partner

En mjukvarulösning kan avsevärt underlätta genomförandet av den delegerade miljölagen genom att automatisera och effektivisera processen för datainsamling, analys och rapportering. Med komplexiteten i taxonomiförordningen och dess delegerade akter kan det vara utmanande för företag att navigera och uppfylla kraven effektivt. i alla fall, en Programvara för rapportering av taxonomi i EU som Celsia kan hjälpa företag att identifiera berättigade aktiviteter, bedöma din miljöpåverkan och spåra dina framsteg mot efterlevnad. Programvaran kan också ge insikter och analyser i realtid, vilket gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut om din verksamhet, minska sin miljöpåverkan och förbättra sin hållbarhetsprestanda. Genom att utnyttja Celsia kan företag effektivt och effektivt följa EU:s taxonomi Delegated Act samtidigt som kostnaderna minimeras, operativ effektivitet förbättras och konkurrensfördelarna ökar.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.