left-arrow
Alla inlägg

5 Affärsfördelar med hållbarhetsrapportering och varför är det viktigt?

Celsia-laget
December 13, 2022
7
 min läsa

Låt oss börja med lite aktivitet: kan du räkna antalet gånger du stötte på ordet ”hållbar” under den senaste veckan? Det kan vara var som helst- när du läser ett inlägg på LinkedIn, medan du handlar över helgen, medan du diskuterar en rapport på jobbet. Vi slår vad om att det är mer än du kan räkna med dina fingertoppar.

Medan ordet ”hållbarhet” överanvänds alltmer, men har samtidigt ett växande behov av att användas och förkroppsligas ständigt. Och medan vardagliga konsumenter blir mer medvetna om sina produkters hållbarhetsfaktor, kommer det verkligen till organisationer att anpassa, förkroppsliga och visa sin drivkraft för att bli mer hållbara. Ett viktigt steg i denna process är att rapportera företagets hållbarhetsresultat på ett transparent och korrekt sätt om vad det anser vara sina ”hållbarhetsmål”, hur anpassade dina aktiviteter är till dessa mål och hur du kommer att arbeta mot det. Komplicerat? Ja. Användbar? Också ja. Och så är vi här för att dela upp det åt dig - fördelarna med hållbarhetsrapportering för företag.

Låt oss börja med att svara på alla relaterade frågor i ditt sinne:
- Vad är hållbarhetsrapportering exakt?
- Vilka är fördelarna med hållbarhetsredovisning?
- Vilka är utmaningarna med hållbarhetsredovisning?

Vad exakt är hållbarhetsrapportering?

Enkelt uttryckt avser hållbarhetsrapportering avslöjande av icke-finansiella indikatorer relaterade till en organisations miljö-, sociala, ekonomiska och styrningsindikatorer, och vars resultat kan kopplas till finansiella nyckeltal. Dessa indikatorer kan omfatta växthusgasresultat, due diligence-policy etc.

Hållbarhetsredovisningen har både absoluta och relativa indikatorer, till exempel: totala avfallsenheter producerat under ett år v/s avfall producerat per ton produkt.

Det finns många fördelar med hållbarhetsrapportering för företag av alla slag, som vi diskuterar vidare är den största slutpunkten att hållbarhetsrapporter hjälper företag att bygga förtroende hos både sina konsumenter och deras företagsrelationer, som investerare, styrelse, ledning etc. Ur Europeiska unionens perspektiv banar det vägen för att göra organisationer mer transparenta, ansvarsfulla och undvika ”greenwashing”.

Det finns några huvudkomponenter (och många förkortningar!) som är centrala för hållbarhetsrapportering: SFDR, NFRD, CSRD, ESG, PAI och EU:s yaxonomi inklusive EU:s sociala taxonomi.

För att förklara dem kortfattat:

  1. NRFD: Direktivet om icke-finansiell rapporteringNFRD fastställer regler för rapportering av icke-finansiell information och mångfaldsinformation från stora företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda. I hela EU omfattar dessa börsnoterade företag, banker, försäkringsbolag och företag som av nationella myndigheter utsetts till företag av allmänt intresse.
  1. SFDR: Förordning om offentliggörande av hållbara finanserDenna förordning syftar till att öka ansvarsskyldigheten och öppenheten bland finansinstitut som banker, investeringsfonder, kapitalförvaltare — institut som gör en finansiell produkt tillgänglig.
  1. CSRD: Direktivet om hållbar företagsrapportering: Enligt detta direktiv kommer EU att kräva att stora organisationer regelbundet publicerar rapporter om vilken inverkan deras verksamhet har, socialt och miljömässigt.
  1. ESG: Miljö, social och samhällsstyrning: En uppsättning icke-finansiella faktorer som används av investerare för att utvärdera väsentliga risker och tillväxtmöjligheter för sina investeringar. Dessa upplysningar är ofta en del av hållbarhetsrapporten till intressenter som genereras under återkommande tidsperioder.
  1. PAPEGOJA: Huvudsakliga negativa effekter: Inom SFDR är företag skyldiga att publicera information om PAI-indikatorer i förhållande till företaget och dess värdekedja, inklusive strategi, mål och styrelsens roll. Detta inkluderar tidigare och framtida data, både kvalitativt och kvantitativt. På enhetsnivå kräver SFDR att finansmarknadsaktörer rapporterar om PAI för sina investeringar av vissa miljö- och hållbarhetsfaktorer. För värdepappersföretag över 500 anställda är det obligatoriskt att rapportera på enhetsnivå. Upplysningar om PAI kan också krävas på viss nivå för fonder enligt artikel 8 och artikel 9.
  1. EU-taxonomi: EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som innehåller en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är en del av EU:s plan för att skala upp hållbara investeringar och genomföra den europeiska gröna given. Läs mer om det här Sammanfattning av EU:s taxonomi.

Nu, tillbaka till vår stora fråga.

Vilka är fördelarna med hållbarhetsrapportering för företag?

Den exakta roll som hållbarhetsrapportering spelar för ditt företag kan variera beroende på faktorer som företagets storlek, affärsvertikal, genomförda aktiviteter, nyckeltal, omsättning och många andra. Men slutresultatet kvarstår: det finns vissa kostnader och fördelar med hållbarhetsrapportering för ditt företag som kommer att förbli konsekventa.

Här är 5 affärsfördelar Hållbarhetsredovisning:

1. Undvik greenwashing.

Kunder, anställda, intressenter, media, konkurrenter - alla är försiktiga med greenwashing, som de borde vara. Med ökande medvetenhet och medvetna steg som tas runt om i världen ser fler och fler människor igenom fasaden av greenwashing. Det finns ett ökat intresse från alla håll för att umgås med företag som offentligt deklarerar sitt arbete för hållbarhetsarbete och övar transparent målsättning, med en direkt utgång om hur pålitligt ditt företag uppfattas. Detta var bara en av fördelarna med hållbarhetsredovisningen.

2. Prioritera, fokusera och utvärdera

Vad fungerar och vad som inte fungerar. Det är viktigt att utvärdera alla dina nuvarande initiativ och aktiviteter och anpassa dem till dina nyckeltal. När det är gjort presenteras en bild av vad som fungerar och vad som kan förbättras med en tydlig väg framåt, med bättre resurs- och kapitalförvaltning både på kort och lång sikt. Regelbunden rapportering hjälper också till att bli redo för klimatrelaterade risker, som att förbereda sig för lagstiftningsändringar, framtidssäkring och anpassa ditt företag till klimatrisker.

3. Åtagande om öppenhet

Åtagande om transparens är en stor fördel med hållbarhetsrapportering till konsumenterna. Transparens är en mycket eftertraktad valuta för alla organisationer i dagens värld, med tanke på att förvärva nya kunder, behålla gamla och upprätthålla intressenternas förtroende och förtroende. Ett åtagande att vara transparent med dina förslag samt undersöka förbättringsområden kan hjälpa till att bygga trovärdighet, som båda är extremt viktiga för alla framgångsrika affärsföretag.

4. Säkerställa efterlevnad

Säkerställa efterlevnad av ditt företags aktiviteter. Att ha en aktuell och uppdaterad översikt kan hjälpa dig att säkerställa att din organisation följer hållbarhetsregler och direktiv som tar form på ett snabbt sätt. Bristande efterlevnad kan leda till en ekonomisk förlust för verksamheten, ett dåligt rykte på marknaden hos både kunder och intressenter, och kan i vissa fall till och med leda till desinvestering av medel och resurser.

5. Hållbarhetsrapportering till intressenter.

Vikten av din relation till ditt företags intressenter kan inte underskattas och därmed finns det kritiska fördelar med hållbarhetsrapportering till intressenter. Att sätta upp realistiska mål och ha en tydlig strategi för att uppnå anpassning, tillsammans med ett engagemang för att se till att arbetet fortskrider i rätt riktning, kan verkligen bidra till att skapa ett gott förtroende hos alla intressenter och beslutsfattare. Den extra fördelen med att se värdet i att investera i ett hållbart företag med en arbetsväg för att säkerställa nämnda hållbarhet kan göra din organisation till en bra möjlighet för framtida investeringar.

Men naturligtvis kommer de externa fördelarna med hållbarhetsrapportering till konsumenter och investerare tillsammans med vissa utmaningar i själva rapporteringsprocessen.

Utmaningar med hållbarhetsrapportering

1. Ekosystemet för hållbarhetsrapportering förändras ständigt. Det finns en utveckling i varje del av hållbarhetsrapporteringen regelbundet. Detta gör det extremt svårt och mödosamt att hålla sig uppdaterad med varje förändring med allt dess djup och förståelse.

2. Eftersom hållbarhetsrapporteringen spänner över ett antal aktiviteter, verksamheter och indikatorer kräver det en stor mängd mycket noggrann datainsamling för noggrannhet. Detta är en arbetsintensiv uppgift och kräver dedikerade resurser både när det gäller mänskligt och ekonomiskt kapital. Detta är också en pågående uppgift och kräver därför kontinuerliga investeringar, vilket i sin tur kräver mycket planering och ledning.

3. Noggrannheten i den information som samlas in för att skapa en hållbarhetsrapport är av yttersta vikt. Mängden data som måste samlas in för korrekt rapportering sprids vanligtvis över en lång tidsperiod och består av stora mängder information. Detta ger naturligtvis mycket utrymme för fel, eftersom det finns mycket manuell extraktion av data involverad från flera källor som öppnar upp för misstag.

Betrakta Celsia som din betrodda partner

Överväldigande, eller hur? Vi håller med och är här för att hjälpa dig genom din resa med hållbarhetsrapportering. På Celsia är vårt mål att hjälpa till att göra hållbarhetsbedömningen snabb, enkel och effektiv med vår EU-taxonomirapporteringslösning. Oavsett storleken på din organisation kan du börja din hållbarhetsrapporteringsresa nu.

Celsia erbjuder en högteknologisk plattform för att göra hållbarhetsbedömningar för kommersiella organisationer, värdepappersföretag och banker. Och detta, utan att involvera något tredjepartsföretag att utvärdera!

Skicka oss en rad på contact@celsia.io och starta din hållbarhetsrapporteringsresa.

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.