left-arrow
Alla inlägg

EU-taxonomi inom jordbruket: 10 saker du borde veta

Celsia-laget
April 28, 2022
4
 min läsa

En dag beslutade Europaparlamentet att det behövs mer vad de gör ur lagstiftningssynpunkt för att uppnå EU:s miljömål. Som ett resultat skapade de den gröna given, som är en uppsättning politiska initiativ från Europeiska kommissionen som gör det möjligt för EU att bli klimatneutralt år 2050.


Ett av initiativen i den gröna given är EU:s taxonomi, som en del av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering för företag. Taxonomiförordningen upprättar en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. En affärsverksamhet måste visa att den i hög grad stöder minst ett av dessa sex områden utan att väsentligt skada något annat. Den måste också följa de sociala minimikrav som anges i befintliga konventioner och FN-riktlinjer för att betraktas som ”gröna” enligt EU:s taxonomi. Affärsverksamheten måste uppfylla tekniska granskningskriterier som skapas under ledning av en nyligen inrättad plattform för hållbar finansiering för att utvärderas för deras bidrag till ett av de sex målen, som är:


  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergången till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

För att lära dig mer om EU:s taxonomi, kolla in vår blogg där EU-taxonomi förklaras. Det finns också den sociala sidan av ramverket att ta hänsyn till. För att lära dig mer, läs bloggen på EU:s sociala taxonomi.


Så hur är det med EU:s taxonomi inom jordbruket?


Den här bloggen innehåller 10 fakta om jordbruk och EU: s taxonomi som ger dig en översikt över dess tillämpning och viktiga överväganden.


Hur är jordbruket representerat i EU:s taxonomi?


För att klassificeras som miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomi måste en jordbruksverksamhet uppfylla flera tekniska granskningskriterier som utvecklats för att säkerställa att verksamheten har en positiv miljöpåverkan. Dessa kriterier omfattar en rad miljömål, inklusive begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, vattenförvaltning och markskydd.


Jordbruksverksamhet som uppfyller dessa kriterier kan betraktas som miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomi och kan vara berättigad till finansiering från hållbara finansieringsinstrument. Det är dock viktigt att notera att EU:s taxonomi är en ram för hållbar finansiering och inte reglerar eller kräver antagande av hållbara metoder inom jordbrukssektorn.

Enligt EU:s taxonomi klassificeras produktionen av fleråriga och icke-fleråriga grödor, även boskap, som sektorer inom jordbruket med befogenhet att ge ett betydande bidrag till de sex miljömålen.


Här är tio fakta om EU:s taxonomi inom jordbruksindustrin:


1. Jordbruket är avgörande för att uppnå miljömålen


Jordbruket är en av de viktigaste bidragsgivarna till förlust av biologisk mångfald, och dess inverkan ökar med behoven hos växande befolkningar. Animaliska produkter har de viktigaste effekterna på biologisk mångfald och markanvändning för jordbruk och klimatförändringar.

Intresset för hållbart jordbruk har dock ökat. Målet är att möta samhällets mat- och textilbehov i nuet utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.

Hållbart jordbruk innebär att integrera de tre huvudmålen i arbetet: en hälsosam miljö, ekonomisk lönsamhet och social och ekonomisk rättvisa. Varje person som är involverad i livsmedelssystemet - odlare, livsmedelsförädlare, distributörer, återförsäljare, konsumenter och avfallshanterare - kan spela en roll för att säkerställa ett hållbart jordbrukssystem.


2. Jordbruket bidrar bara till cirka sex aktiviteter. Ändå


Jordbruket har utelämnats i bilagorna om begränsning och anpassning till dess att den gemensamma jordbrukspolitiken har slutförts. Nu, det ingår och delas upp i flera aktiviteter i det senaste utkastet till bilaga.

I praktiken kan jordbruket fungera som en begränsande lösning genom att binda kol i jord- och trädbiomassa och minska utsläppen av växthusgaser. Vi förväntar oss att jordbruket kommer att inkluderas i bilagorna inom en snar framtid och vidareutveckla taxonomin inom jordbruket.


3. Djur- och växtodling bidrar väsentligt till den biologiska mångfalden


Enligt de nya tekniska granskningskriterierna kan djur- och växtodling nu i hög grad bidra till den biologiska mångfalden. Djurproduktion kan bidra genom bete i livsmiljöer där bete är fördelaktigt, genom att främja sällsynta raser eller genom att säkerställa en hållbar kvävebalans från gården


4. Inte alla djurrelaterade aktiviteter omfattas


Kriterierna omfattar uppfödning (uppfödning) och avel av alla djur utom vattenlevande djur.


5. Insektsodling är osäker

Insektsodling övervägdes men utesluts eftersom den långsiktiga hållbarheten behöver förtydligas. Förhoppningsvis kommer det att finnas mer forskning inom området, och insektsodling kommer att inkludera i jordbrukets EU-taxonomi inom en snar framtid.


6. Inte heller alla grödorelaterade aktiviteter omfattas


Kriterier för växtproduktion täcker odling av grödor på öppna fält men täcker inte växande grödor i växthus eller andra inomhusmiljöer just nu.


7.... och inte alltid!


Växtproduktion kan bidra om jordbruksområdet innehåller stora områden som är rika på biologisk mångfald. Anta att det säkerställer en hållbar kvävebalans i gården eller helt avstår från att använda syntetiska växtskyddsmedel och koppar som skadar biologisk mångfald och ekosystem.


8. Skogsskogsavverkning och fiske omfattas


Skogsskogsavverkning och fiske ingår också i de nya tekniska granskningskriterierna.


9.... och även mat och dryck


Livsmedels- och dryckestillverkare kan också ge ett betydande bidrag genom att välja ingredienser från lantbruksleverantörer som uppfyller de tekniska screeningskriterierna för jordbruket.

Det är din utgångspunkt för att tillämpa EU:s taxonomi inom jordbruket! Vill du komma närmare din poäng?


Hur kan Celsia hjälpa till?


Allt ovanstående kan verka komplicerat vid första anblicken, och du behöver förmodligen hjälp med att översätta det till handlingsbara steg. Du kan behöva hjälp med att genomföra en hållbarhetsbedömning i rätt tid för att uppfylla tidsfristerna fullt ut och effektivt surfa på långa och komplicerade dokument, till exempel delegerad miljöakt. Och Celsia är här för att göra just det. Ett av vårt företags huvudmål är att göra hållbarhetsbedömningar enkla, snabba och korrekta, och viktigast av allt, vi gör dem effektiva med vår Programvara för rapportering av taxonomi i EU.


Det spelar ingen roll vilken storlek ditt företag är eller hur komplext ditt ärende är. Genom att arbeta med Celsia kan du delta i det gröna finanssystemet. Celsia erbjuder en högteknologisk plattform för att göra hållbarhetsbedömningar för kommersiella organisationer, konsultföretag, investeringsfonder och banker. Undvik att anställa ett tredjepartsföretag för att utvärdera ditt företag med hjälp av taxonomikriterier. Varför slösa bort dina pengar på detta när du kan använda ett verktyg som låter dig göra det själv?

Letar du efter en lösning för hållbarhetsrapportering?
Vi erbjuder programvara som förenklar rapportering enligt CSRD-, EU-taxonomi- och SFDR-reglerna.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vet du inte var du ska börja?
Läs vår guide till EU:s taxonomi för att få koll på tidsramar, krav och de steg som krävs för att få din rapport klar.
Vill du ha en stressfri rapporteringsprocess för CSRD?
Få 32 sidor med handlingsinriktad vägledning baserad på våra 2500+ timmars arbete med förordningen
Not sure where to start?
Checkout our guide to the EU Taxonomy to get on top of timelines, requirements, and the steps needed to get your report ready.